ដើម្បីផ្ដល់ជាជម្រើសដល់អតិថិជនគ្រប់រូប និងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ឱ្យទទួលបានសេវាកម្មនៃការដឹកជញ្ជូន និងបញ្ញើរហ័ស ហើយយើងសន្យាថានឹងធ្វើអោយមានភាពរីកចម្រើនជាមួយភាពជឿនលឿនរបស់ទីផ្សារដែលតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាផងដែរ។
image
 


យើងជាសម្ព័ននៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិដែលមានជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈ។

បណ្ដាញរបស់យើងមានមូលដ្ឋានជាចម្បងនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជា ចិន ហ្វីលីពីន

សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម។

សេវាកម្ម

យើងបានធ្វើសមាហរណកម្មជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មបញ្ញើរហ័ស និង
សេវាកម្មដឹកជញ្ជួនដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ការដឹកជញ្ជូនពីចិនកម្ពុជា

 


បណ្តាញរបស់យើង


យើងបានតភ្ជាប់បណ្តាញយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជា ចិន ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី ថៃ និងវៀតណាម។
ទំនាក់ទំនង
សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងរីករាយក្នុងការជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់អ្នក។
សូមផ្ដល់ព័ត៍មានបន្ថែមតាមទម្រង់ខាងក្រោមរួចសូមផ្ញើមកកាន់យើងខ្ញុំ។
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our  ,